Submission Guidelines

Gönderime Hazırlık Kontrol Listesi

Gönderim sürecinin bir parçası olarak, yazarların, gönderilerinin aşağıdaki tüm maddelere uygunluğunu kontrol etmeleri gerekir ve bu yönergelere uymayan yazarlara gönderimler iade edilir.

  • Gönderi daha önce yayımlanmamış, değerlendirilmek üzere başka bir dergiye gönderilmemiş (veya editöre yorumlar bölümünde bir açıklama sağlanmıştır).
  • Editör mailine makale ile birlikte yayın etiği belgesi de yüklenmiştir (Yayın etiği belgesi).
  • Gönderim dosyası OpenOffice, Microsoft Word veya RTF belge dosyası biçimindedir.
  • Mümkün olduğunda, referanslar için URL’ler sağlanmıştır.
  • Metin çift aralıklıdır; 12 punto yazı tipi kullanır; altını çizmek yerine italik kullanır (URL adresleri hariç); ve tüm resimler, şekiller ve tablolar metin içinde son yerine uygun noktalara yerleştirilir.
  • Metin, Yazım Kılavuzunda belirtilen biçimsel ve bibliyografik gerekliliklere uygundur.

Dergimizde bulunan çalışmalar, yazı işleri tarafından onaylanmadığı sürece başka bir platformda yayımlanamaz veya bildiri olarak sunumu gerçekleştirilemez. Kaynak göstermeksizin kısmen veya tamamı hiçbir yerde kullanılmamalıdır. Dergimizin kabul ettiği özgün içerikli çalışmalar, daha önce başka bir akademik mecrada yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makale yazarları, isim sırası belirlerken ortak karar vermelidirler.

Dergimize gönderilen çalışmalarda sayfa yapısı A4 boyutunda olmalı, MS Word programında Times New Roman karakteri, 12 punto ve çift satır aralığı kullanılarak (başlık, yazar bilgisi, özet ve abstract hariç) çalışma gerçekleştirilmelidir. Sayfa kenarları tüm kenarlar için için 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde olmalı ve tüm sayfalar (sayfa numarası 10 punto ile otomatik numaralandırma fonksiyonu kullanılarak) numaralandırılmalıdır. Araştırma makalelerinde, metin kaynaklar, şekiller ve tablolar dahil 16 sayfayı geçmemelidir. Çizelge ve şekiller metnin sonunda verilmelidir.

Yazar(lar)ın ad(lar)ı ve soyad(lar)ı, ve görev yapılan kurumlar ile birlikte iletişim adres(ler)i (e-posta) ve ORCID numaraları bilgi olarak açık ve net bir şekilde verilmelidir. Çalışma için bir adet sorumlu yazar ve iletişim adresi belirtilmelidir.

Dergimiz, kabul edeceği çalışmaların dil bilgisi kurallarına uygun olmasını, noktalama işaretlerinin ve kelimelerin-kısaltmaların TDK yazım kılavuzunu esas alan şekilde kullanılmasını beklemektedir. Makale içeriğinde açık ve sade bir anlatım izlenmeli, çalışma kapsamında kalan gereksiz konulara değinilmemelidir. Yukarıda belirtilen içerik hazırlanırken bilimsel yöntemlere uyulmalı; konu, amaç, kapsam ve çalışmanın yapılma gerekçesi belirli bir düzen içerisinde verilmelidir.

Giriş ve sonuç bölümleri kısa ve net olmalı, giriş bölümü çalışmanın bilimsel önemini, kapsamını, hangi verilerle çalışıldığını, gerekiyorsa literatür çalışmalarını içermelidir. Sonuç kısmında ana metinde yer almayan bilgiler ifade edilmemelidir.

Muş Alparslan Üniversitesi Tarımsal Üretim ve Teknolojileri Dergisi’ ne yazım kuralları çerçevesinde gönderilen makaleler, intihal denetiminden geçirilir. Dergide intihal denetimi iThenticate veya Turnitin programı ile yapılmaktadır ve intihal denetiminde kabul edilebilir benzerlik oranı en fazla %25 olmalıdır.

Dergiye yayınlanmak üzere gönderilen bir makale şu ana başlıklardan oluşmalıdır:

Başlık

Özet ve Anahtar Kelimeler

İngilizce başlık ve anahtar kelimeler (Abstract, Key Words)

Giriş

Metaryal ve Metod

Bulgular ve Tartışma

Sonuç

Teşekkür

Kaynaklar

Şekil açıklamaları, tablolar

Başlık: Başlık olabildiğince kısa ve açıklayıcı olmalıdır. Kelime başlıkları büyük harf ile koyu (bold) ve 12 punto ile yazılmalı ve sayfaya ortalanmalıdır. Başlığın bittiği en son karakter üzerine üssel olarak harf ile eserin yüksek lisans ve doktora tezinden yazılmış olduğu belirtilmelidir

Yazar Adları: Yazar isimleri 10 punto ve yalnızca soyadları büyük harf olacak şekilde yazılmalıdır. Yazar adresleri ve ORCID numaraları yazar adlarının altına ve 10 punto ile numaralandırılarak yazılmalıdır. Sorumlu yazar: m.tufan@alparslan.edu.tr şeklinde yazar adreslerinin altında numaralandırılmadan belirtilmelidir.

Özet: 250 kelimeyi aşmayacak şekilde, 10 punto ile Türkçe olarak tek satır aralığında yazılmalıdır. Çalışmanın amacını, nasıl yapıldığını, sonuçları ve sonuçlar üzerine yazar(lar)ın yaptığı değerlendirmeleri içermelidir. Özetin hemen altına en az 3 en fazla 6 adet Türkçe Anahtar Kelimeler eklenmelidir. Anahtar kelimelerin ilk harfi büyük ve sıralı yazılmalıdır. Dili İngilizce olan makalelerde sadece Abstract olacaktır.

İngilizce Başlık: İngilizce başlık 10 punto, koyu (bold), büyük harflerle yazılmalı, sayfaya ortalanmalıdır ve Abstract’ın hemen üzerinde yer almalıdır.

Abstract: Abstract, 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde 10 punto ile İngilizce olarak tek satır aralığında yazılmalıdır. Abstract’ın hemen altına en az 3 en fazla 6 adet İngilizce Key Words eklenmelidir. Dili İngilizce olan makalelerde sadece Abstract olacaktır.

Metin genel olarak GİRİŞ, MATERYAL ve METOT, BULGULAR ve TARTIŞMA, TEŞEKKÜR (gerekli görülürse) ve KAYNAKLAR şeklinde olmalıdır. Ana bölüm başlıkları: Büyük harf koyu (12 p), Birinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu (12 p), İkinci alt bölüm başlıkları: Küçük harf koyu ve italik olmalıdır (12 p).

Giriş: Çalışmanın önemini, amacını ve konu ile ilgili daha önce yapılmış temel araştırmaları kapsamalıdır. En çok 3 sayfa olmalıdır. Literatür özeti ve çalışmanın amacı ve önemi bu kısımda verilmelidir ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Materyal ve Yöntem: Araştırma materyali ve yöntemi ayrıntılı olarak bu kısımda belirtilmeli ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Araştırma Bulguları ve Tartışma: Araştırma sonuçları, tartışma ve (varsa) öneriler bu kısımda verilmeli Araştırmada elde edilen sonuçların önemi vurgulanarak daha önce yapılan çalışmalarla karşılaştırılmalıdır ve 12 punto ile yazılmalıdır.

Çizelge ve Şekiller: Resim, şekil ve grafikler “Şekil”, tablolar ise “Çizelge” adı altında ve kaynaklardan sonra sayfanın en sonunda İngilizce açıklamaları ile birlikte verilmelidir. Şekil başlığı şeklin altında, Çizelge başlığı ise Çizelgenin üstünde yer almalıdır. Başlıkların ilk harfi büyük, diğer sözcükler ise küçük harf ile başlamalı ve satır sonuna nokta konmalıdır. Çizelge ile ilgili açıklamalar asteriks (*) ile simgelendirilerek çizelgenin altında verilmelidir. Çizelge ve şekil bilgileri 12 punto (Başlık ve Çizelge içi bilgiler dahil), açıklamalar 10 punto ile yazılmalıdır.

Kaynaklar: 12 punto ile 1, 5 satır aralığında asılı (1.25) olacak şekilde yazılmalı ve alfabetik sıraya göre sıralandırılmalıdır. Metin içerisinde kaynak gösterimi (Yazar, yıl) esasına göre yapılmalıdır. 2’den fazla yazarın bulunduğu kaynakların gösteriminde (İlk yazarın soyadı ve ark., yıl) kuralı uygulanmalıdır. Kaynak gösterimi, kısaltma yapılmadan verilmelidir. Metin içinde kaynak cümlenin başında veya içinde verilecekse yazarın soy ismi Smith (2007) şeklinde, cümlenin sonunda verilecekse (Smith, 2007) şeklinde belirtilmelidir. Eğer yazar sayısı iki ise Smith ve Cash (2007) şeklinde, yazar sayısı ikiden fazla ise ilk yazarın soyadına göre Smith ve ark. (2007) şeklinde belirtilmelidir.

Kaynakların yazımı aşağıdaki örneklere göre yapılmalıdır.

Dergi makalesi (basılı);

Van, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A. (2010). The art of writing a scientific article. J. Sci. Commun. 163, 51-59. https://doi.org/10.1016/j.Sc.2010.00372.

Van, J., Hanraads, J.A.J., Lupton, R.A. (2018).  The art of writing a scientific article. Heliyon. 19, e00205. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2018.e00205.

Kitap Bölümü;

Mettam, G.R., Adams, L.B. (2009). How to prepare an electronic version of your article, in: Jones, B.S., Smith, R.Z. (Eds.), Introduction to the Electronic Age. E-Publishing Inc., New York, pp. 281-304.

Konferans Bildirileri;

Taşkın, H., Keleş, D., Baktemur, G., Büyükalaca, S. (2016). Türkiye’den Biberin Anter Kültürüne Bilimsel Katkıları.In: Ertsey-Peregi K, Füstös Z, Palotás G, Csilléry G (editörler). XVIth EUCARPIA Kırmızı Biber ve Patlıcan Çalışma Grubu Toplantısı Bildirileri, Kecskemét, Macaristan, 12-14 Eylül 2016, Diamond Congress Ltd., s. 568-573.

Tezler;

Tufan, M. (2019). Kurutulmuş yumurtacı tavuk gübresinde yetiştirilen Spirulina platensis’in yumurtacı tavuk rasyonlarında yem katkı maddesi olarak kullanımının performans, kalite ve kan parametreleri üzerine etkileri (Doktora Tezi). Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü. Adana.

İnternet Kaynakları;

FAO. (2017). Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. FAOSTAT. Erişim adresi: http://www.fao.org/faostat/en/#data/QC [Erişim tarihi 8 Şubat 2021]

Kısaltmalar ve Birimler

Genel olarak, birimler Uluslararası Birim Sistemine (SI birimleri) göre kısaltılmalıdır. Aşağıda en sık kullanılan SI birimlerinin kısaltma örneklerini bulabilirsiniz:
Metre: m, Kilogram: kg, Saniye: s, Dakika: dak, Amper: A, metrekare: m 2, metreküp: m 3, Hertz: Hz